- İcra Takipleri 
- İmzaya ve Borca İtiraz Davaları 
- İstihkak Davaları 
- İhtiyatî Haciz ve İhtiyatî Hacze İtiraz Davaları 
- Borçtan Kurtulma (Menfî Tespit) Davaları 
- Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları